Books

Без барьеров, без границ Практическое пособие по проведению разноуровневых международных молодежных проектов (включая молодых людей с инвалидностью и без инваллидности) ресурсный центр SALTO интеграция 2006
Partneri labākas politikas veidošanai Rokasgrāmata par Iekļaušanu Kopējā Politikā Projekts Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušana kopējā politikā 2004
Līdzīgs palīdz līdzīgam A. Erdmane, Dž. George, I. Leimane-Veldmeire Rokasgrāmata psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” 2010
Kā sākt pašpalīdzības grupas? Metodiskais materiāls Latvijas māsu asociācijas Psihiatrijas māsu apvienība 2002
Starpkultūru komunikācija D. Zaķe, L. Ose, I. Lazda-Mazula, K. Viša Kultūrsensitīvās profesionālās darbības priekšnoteikumi. Starpkultūru komunikācijas un kultūrdialoga konteksts. Kultūrkompetences un atšķirību treniņš. Profesionālās attīstības perspektīvas Sabiedrības integrācijas fonds 2012
E-vide: vienlīdzībai, iespējām, darbam! Rokasgrāmata interneta mājas lapai Apeirons 2007
Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā E. Fridrihsone, I. Grīntāle, A. Jansone, G. Misāne Rokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 2011
Психология социальной работы М.А. Гулина, Ю.Л. Ковалева и другие Систематическое изложение основных теоретических принципов и моделей психологической и социальной помощи. В нем представлены базовые современные методы неклинической психотерапевтической и консультативной помощи и психологические механизмы адаптации и дезадаптации здорового человека в обществе, а также рассмотрены новейшие разработки в этой области. Питер 2010
Demokrātijas pieredze skolā P.Kopmane, L.Petermane Pieredze skolvaldībā Pedagogu izglītības atbalsta centrs 1999
Sabiedrības iesaistīšana P. Grinings Konsultāciju metodes Valsts kanceleja 2004
Философия М.Кулэ, Р. Кулис Учебник Zvaigzne ABC 1998

Leave a Reply